REGISTREERI

Autokooli reeglid

ÕPPETÖÖ
Õppetöö toimub vastavalt B-kategooria mootorsõidukijuhtide riiklikule õppekavale. B-kategooria sõidukijuhi koolitus (esmaõpe) jaguneb alg- ja lõppastme koolituseks. Esmaõppe eriliigiks on ettevalmistamine B-kategooria piiratud juhtimisõiguse saamiseks.

ÕPPETÖÖ ALGASTMES
Algastme koolitus sisaldab 27 akadeemilist tundi (45 min) teoorialoenguid, mis toimuvad reeglina kord nädalas õhtuti ning vähemalt 27 sõidutundi õppesõitu. Liiklusteooria- ja sõidutunnid toimuvad vaheldumisi. Enne sõidutundide alustamist väljastatakse Teile koolist allkirja vastu õpingukaart, õpetaja märgib õppesõidu kuupäeva ja sõidukordade arvu. Õpingukaart on ka Teie juhtimisõigust tõendavaks dokumendiks õppesõidu ajal.
Õpingukaardi kaotamisel tuleb Teil taotleda duplikaat, mille väljastamine maksab 10 €.
Kui kohustuslike sõidukordadega vajalikku vilumist iseseisvaks liiklemiseks ei saavutata, on võimalik võtta lisatunde.
Kui Te ei saa kokkulepitud ajal sõidutundi minna, tuleb sellest sõiduõpetajale teatada hiljemalt eelmise päeva õhtul kella 17-ni.
Vastasel korral tuleb arvestada sellega, et kokkulepitud ja sõitmata jäänud õppesõidu korrad tuleb siiski kinni maksta.

ARVESTUSED
Koolituskursuse lõpetamiseks tuleb sooritada teooria- ja sõidueksam. Enne koolieksamite sooritamist tuleb Teil läbida 16-tunnine esmaabikoolitus.
Eksamile lubamise eelduseks on esmaabikoolituse läbimist tõendava tunnistuse esitamine kontorisse.
Teooriaeksami sooritamiseks tuleb Teil lahendada testid (60 küsimust) ning lubatud on 6 viga. Teooriaeksamil väljastatakse Teile eksamileht, millele pärast positiivset sooritust kantakse ka sõidueksami tulemus.
Positiivne teooriaeksami tulemus kehtib 6 kuud.
Kui teooria loengud on läbitud ja arvestused tehtud, tuleb õpilasel läbida “Juhi algastme pimeda aja koolitus”, mis sisaldab 45 min teooriat ja 45 min sõitu selleks kohandatud õppeväljakul. Seejärel tuleb läbida “Juhi algastme
libedasõidu riskivältimise koolitus”, mis sisaldab 2×45 min teooriat ja 45 min sõitu selleks kohandatud õppeväljakul. Alles seejärel on õpilasel õigus saada kooli lõputunnistus, mille alusel õppur registreerib ennast ARK-i teooriaeksamile.
Õppetöö lõppedes palume eksamileht ja õpingukaart tuua kontorisse. Tunnistusele järgi tulles palume kaasa võtta ka esmaabi koolituse läbimise tunnistus.
Eksamilehe, õpingukaardi ja eksamiprotokolli alusel väljastatakse Teile tunnistus koolituskursuse lõpetamise kohta.

HINNAD
B-kategooria algastme koolituse lõplik maksumus sõltub sellest, kas vajalik vilumus saavutatakse 27 kohustusliku sõidukorraga või vajatakse lisatunde.
KURSUSE BAASMAKSUMUS
Sõltub hinnapaketist https://atlanta.ee/hinnad/
Täiendava sõidukorra (alates 28-st korrast) hind on 22.5 €.
“Soodushind” (Teooria 162.5 € või muu soodustus) kehtib 2 aastat (alates esimesest loengust) õpilaste jäoks, kes läbivad Atlanta Autokooli õppekava täies ulatuses. Vasatasel juhul rakendub tavahind (Teooria 180 €). Autokooli läbimiseks on antud 2 aastat.
LISAKULUD
– Koolieksamite eest eraldi maksma ei pea kui eksam sooritatakse vastavalt õppekavale
(v.a.1. Hinnapakett) , küll aga on tasulised järeleksamid:
teooria järeleksam – 10 €
järeleksam sõidus – 22.5 €
Teooria järeleksami saab teha esmaspäeviti 12.00- 16.00
Sõidueksamile (eelnevalt peab olema sooritatud teooriaeksam ja läbitud esmaabi koolitus) registreerimiseks helistage tel. +372 50 80 537.

INTERNETIKOOL
“INTERNETIKOOLI” materjalid on kaitstud “Autogiõiguse Seadusega”. Materjalide (tekst, video, audio, testid) edastamine teistele isikutele või ühingutele on KEELATUD ja on karistatav EV seaduste järgi.

KONTAKT
Atlanta Autokool
Koolitusluba 4930HTM
Mere pst 4, II korrus
SEB EE6810 10220074268017
Saaja nimi: Atlanta Autokool OÜ
Selgitus: õpilase ees- ja perekonnanimi
Koduleht : www.atlanta.ee
E-post: info@atlanta.ee
Tel. +372 50 80 537